Om MjøsLab

Litt historikk  

Ved ikrafttreden av Sunnhetsloven i 1860 ble kommunen ved «Sunnhetskommisjonen» gitt ansvar for «næringsmidlers forhandling og drikkevannets beskaffenhet».  I 1933 kom det egen lov om tilsyn med næringsmidler.

Gjøvik kommune var tidlig ute med å etablere et tilsyn med kjøtt- og næringsmiddelkontroll idet det i 1907 ble vedtatt å ansette en dyrlege på deltidsstilling til å ivareta dette.

Næringsmiddeltilsynet slik vi kjenner det fram til statliggjøringen til Mattilsynet i 2004, ble etablert med eget laboratorium i 1962. Senere ble dette utvidet med egne avdelinger for mikrobiologi og kjemi. I 1977 ble etatens ansvarsområde utvidet til også å omfatte kommunene Østre Toten og Vestre Toten.

I 1988 skiftet etaten navn til Næringsmiddeltilsynet og miljølaboratoriet for Gjøvik og Toten. Etaten var fra 1.1.94 et interkommunalt foretak som fungerte som et selskap etter kommuneloven, med vedtatte vedtekter.

Etter grundige vurderinger internt ved etaten samt i styret i løpet av år 2000, ble det avgjort at laboratoriet skulle fisjoneres i et eget interkommunalt selskap.  Dette av hensyn til tilsynets integritet og laboratoriets markedsmessige og økonomiske forhold.

Næringsmiddeltilsynet og Miljølaboratoriet for Gjøvik og Totenkommunene ble fra år 2001 delt  i to interkommunale selskap (IKS’er).  Hvert IKS med eget styre.   Det nye selskapet ble da til ”MjøsLab IKS”.

Mjøslab IKS er basert på følgende eierfordeling  mellom de tre kommunene

Gjøvik kommune       50%

Vestre Toten kommune 25%

Østre Toten kommune  25%

Mjøslab IKS har god kompetanse både på mikrobiologiske – og kjemiske analyser  og tar gjerne imot analyseoppdrag både fra bedrifter, offentlige etater og privatpersoner.  Mjøslab IKS har vært akkreditert av Justervesenet og Norsk Akkreditering siden 1995 – nå i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025.

Akkrediteringsomfanget dekker de vanligste analysene som er nødvendige for dokumentasjon av helsemessig sikkerhet og riktig produktkvalitet for vann og næringsmidler.   Næringsmiddelindustrien kan benytte analyseresultatene som dokumentasjon overfor egne kunder eller som dokumentasjon på oppfyllelse av kravene i henhold til IK-mat.

For oppfølging av miljøforskrifter og vassdragstilstand utføres mikrobiologiske  og kjemiske analyser av slam, kompost, avløpsvann, elvevann, bekker og innsjøer. Friluftsbadevann og bassengvann  analyseres også for å se evt. mikrobiologisk forurensning eller avvik i kjemiske parametre.

Hytteeiere og andre privatpersoner med egne brønner, kan få sitt brønnvann kontrollert for eventuelt innhold av helseskadelige bakterier samt en del kjemiske parametre som kan ha innvirkning på vannets brukskvalitet.

Resultater av oppdragsanalyser er oppdragsgivers eiendom. Ansatte er pålagt taushetsplikt som omfatter alle forhold og opplysninger som er knyttet til oppdragsgiver. Analyseresultater utleveres kun til oppdragsgiver og til den/de som oppdragsgiver har angitt.

 Mjøslab IKS vil være en totalleverandør av laboratorietjenester. Analyser vi selv ikke utfører, videresendes til annet godkjent laboratorium.