Faglig bistand og akkrediterte analyser
Mikrobiologi og kjemi

Avløpsvann, kloakk, prosessvann, sigevann

Parametere

 • Fosfat
 • Total fosfor
 • Total nitrogen
 • Nitrat og nitritt
 • Ammonium
 • Kjemisk oksygenforbruk, KOFCr
 • Totalt organisk karbon, TOC
 • Biologisk oskygenforbruk, BOF (5 eller 7 dager)
 • Alkalitet
 • pH, surhetsgrad
 • Suspendert stoff, SS

 

 • Tungmetaller
 • Organiske miljøgifter
 • Bakteriologiske analyser