Faglig bistand og akkrediterte analyser
Mikrobiologi og kjemi

Avløpsslam, slamgranulat, kompost, jord, sand, grus

Paramtere slam, kompost mv. 

 • pH, surhetsgrad
 • Tørrstoff
 • Salmonella
 • Termotolerante koliforme bakterier

 

 • Total nitrogen
 • Nitrat
 • Ammonium
 • Glødetap
 • Tungmetaller
 • Plantetilgjengelig næringsstoff
 • Organiske miljøgifter

 

Prøver av jord, sand og grus

 • Kornfordelingsanalyse
 • Infiltrasjonsdiagram